Honorarer

Sidst opdateret 18.07.2023 Af konsulent Mikkel Hesselbæk Andreasen

Som selvstændig psykolog fastsætter du selv prisen for dine ydelser. Her får du svar på, hvilke forhold du skal tage højde for, når du fastsætter dit honorar, og du kan se de honorarer, DP har indgået aftaler om.

Når du fastsætter dit honorar

Når du fastsætter honorar som selvstændig, skal det som minimum dække alt det, som almindelige lønmodtagere har inkluderet i deres løn. Det vil sige udgifter til pension, ferie, helligdage, sygdom, barns sygdom, efteruddannelse, barsel, administration og eventuelt perioder, hvor der ikke er opgaver og dermed heller ikke indtjening.

Derudover skal honoraret dække alle dine faste udgifter som erhvervsdrivende. Eksempelvis lokaleudgifter, forsikringer, supervision og administrationsudgifter.

Størrelsen af dit honorar afhænger blandt andet af, hvor mange timers arbejde det dækker. Når du eksempelvis sælger en konfrontationstime eller behandlingstime til en klient, så er der typisk flere timers arbejde forbundet med det. Honoraret skal både dække forberedelse, administrationstid, journalskrivning mv.

Sådan prisfastsætter andre

DP har spurgt en række psykologer om deres økonomi. Undersøgelsen er gennemført blandt selvstændige psykologer i 2022 om året før.

Svarprocent: 26. Antal respondenter: 706

 


 • Figuren viser psykologernes typiske timepriser. Der er tendens til normalfordeling omkring 1000-1099 kr. pr. konsultation, hvilket 201 individer, svarende til knap 27% af respondenterne, har valgt. Herefter tager 26% 900-999 kr., 10,6% tager 800-899 kr., og meget få tager mindre end dette. Samtidig tager 18,2% svarende til 137 individer, 1100-1199 kr., 11% tager 1200-1299 kr., 3,1% tager 1300-1399 kr., hvorefter meget få tager mere for en konsultation.

 • Figuren viser de typiske timepriser for supervision. Den mest almindelige timepris ligger på 1200-1299 kr. med 21,6% svarende til 125 individer. Herefter kommer 1500-1599 kr. med 13,4%, 1100-1199 kr. med 12,4%, 1000-1099 kr. med 11,6%, og 900-999 kr. med 6,4%. Ganske få har en timepris under 900 kr.

 • Når det kommer til parterapi er den mest almindelige timepris 1500-1599 kr., tæt efterfulgt af 1200-1299 kr., som står for henholdsvis 18,2% og 16% af respondenterne. Herefter kommer 1400-1499 kr. og 1600-1699 kr. som begge står for ca. 10%. Herefter er der faldende frekvens på de resterende timepris-intervaller

 • I forhold til erhvervsrettede konsulentydelser ligger frekvensen af timepriser relativt tæt, men størrelsesmæssigt ligger de som følger; 1200-1299 kr. med 13,4% svarende til 35 individer, 1000-1099 kr. med 12,6% svarende til 33 individer, 1500-1599 kr. med 12,3% svarende til 32 individer, 1100-1199 kr. med 10,7% svarende til 28 individer, og 2000-2099 kr. med 10,3% svarende til 27 individer.

 • For øvrige konsulentydelser er den mest almindelige timepris på 1000-1099 kr., med knap 23% af respondenterne, svarende til 82 individer. Den næstmest almindelige timepris ligger på 1200-1299 kr. med 14,8%, svarende til 53 individer. Herefter følger 1500-1599 kr. med 10%, 1100-1199 kr. med 9,8%, 900-999 kr. med 9,2%, og derefter faldende tilslutning på de øvrige timepriser.


 • Figuren viser psykologernes årlige omsætning i 2021. Der er ganske stor spredning i frekvensfordelingen, men den mest almindelige omsætning ligger mellem 650.001-700.000 kr., med 7,3% af respondenterne, svarende til 45 individer. Herefter kommer 600.001-650.000 kr. med 6,8% svarende til 42 individer, og 850.001-900.000 kr. med 5,8% svarende til 36 individer.

 • Timepriser for ydelser ifm. undersøger ligger almindeligvis mellem 1000-1099 kr. med 27,3&, svarende til 63 individer. Herefter kommer 1200-1299 kr. med 17,3% svarende til 40 individer, 1100-1100 kr. med 16% svarende til 37, 900-999 kr. med 9,1% svarende til 21 individer.


 • Figuren viser psykologernes omkostninger i 2021, der primært ligger i niveauet mellem ”under 50.000 kr.” og ”400.001-450.000 kr.”. Det mest almindelige omkostningsniveau er mellem 50.001-10.000 kr. med 19,4% svarende til 102 individer. Find de typiske omkostninger for en psykologvirksomhed i budget- og timeprisberegneren.


 • Figuren viser psykologernes timepriser for klienter henvist gennem netværksvirksomheder. Her er den mest almindelige timepris på 800-899 kr. med 41,5%, svarende til 186 individer.

Aftalte takster og honorarer

 • Der er fastsat honorarer for de ydelser, der ydes af psykologer med ydernummer under praksisoverenskomsten. Honorarerne findes i honorarbladet for privatpraksisområdet.

  Se praksishonoraroversigten

 • Dansk Psykolog Forening og Kommunernes Landsforening har indgået aftale om et socialt psykologisk samarbejde med honorarer og blanketter for formidling af relevante helbredsmæssige, sociale og psykologiske oplysninger mellem kommuner og psykologer med henblik på at opnå den optimale sagsbehandling for klienterne.

  Læs mere om samarbejdet og honorarerne under blanketter og erklæringer

 • AC’s foredragstakster
  Hovedorganisationen Akademikerne har fastsat minimumstakster, der gælder når akademikere, herunder psykologer, holder foredrag/forelæsninger inden for den offentlige sektor.

  Udover honorarerne, der er trykt i Løn, takster og honorarer, bør du overveje aftale om særskilt honorering af udarbejdelse af skriftligt materiale og dækning af udgifter til det skriftlige materiale.

  Konsulentaftale i staten

  Aftalen gælder for psykologer, der efter aftale beskæftiges i enkelte timer ved Forsvarsministeriet, statsamterne eller Direktoratet for Kriminalforsorgen med henblik på at løse en eller flere konkrete sager uden i forvejen at være ansat på stedet. I reglen vil der med arbejdsgiver skulle aftales et nærmere antal timer i en periode.

  Børnesagkyndige psykologiske konsulenter

  Aftalen gælder for psykologer, der er udpeget til børnesagkyndige for de kommunale børn- og ungeudvalg uden i forvejen at være ansat i statsforvaltningerne.

  Psykologiske konsulenter i Regionerne

  Aftalen gælder for psykologer der efter aftale beskæftiges i enkelte timer med henblik på at yde bistand til løsning af en eller flere konkrete sager. I reglen vil der med arbejdsgiver skulle aftales et nærmere antal timer i en periode.
  Aftalen kan kun benyttes, hvis psykologen ikke i forvejen er ansat i den pågældende Region, og hvis det på forhånd er aftalt, at det er denne aftale, der følges.

  Psykologiske konsulenter i kommunerne

  Aftalen gælder for psykologer der efter aftale beskæftiges i enkelte timer med henblik på at yde bistand til løsning af en eller flere konkrete sager. I reglen vil der med arbejdsgiver skulle aftales et nærmere antal timer i en periode. Aftalen kan kun benyttes, hvis psykologen ikke i forvejen er ansat i den pågældende kommune, og hvis det på forhånd er aftalt, at det er denne aftale, der følges.

  Se alle takster i løn, takster og honorarer for offentligt ansatte

Ingen vejledning om honorarers størrelse

Konkurrencelovgivningen sætter nogle helt klare begrænsninger for, hvad foreningen og de selvstændige psykologer uafhængigt af foreningen kan aftale med hinanden.
Ifølge konkurrencelovgivningen er det forbudt for virksomheder at indgå aftaler, der har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. Selvstændige psykologer har karakter af virksomheder i konkurrencelovens forstand og skal derfor på lige fod med andre virksomheder konkurrere og fastsætte deres egne priser.

Hvis to eller flere selvstændige psykologer går sammen om at aftale honorarstørrelser, vil det være en klar overtrædelse af konkurrencelovgivningen. Det vil også være en overtrædelse, hvis foreningen vejleder om timesatser, honorarprocenter og priser.

Derfor kan foreningen ikke foretage nogen handlinger, der lægger op til aftaler om honorarstørrelser, og derfor kan ingen psykologer i fællesskaber foretage sig handlinger, der lægger op til aftaler om honorarstørrelser. Til gengæld må enhver selvstændig psykolog frit fastsætte sit honorar og indgå forhandlinger med samarbejdsparter om vilkår for samarbejdet.