Det klare udgangspunkt er, at du som selvstændig psykolog selv skal fastsætte prisen for dine ydelser. Herunder kan du læse, hvilke forhold du skal tage højde for, når du fastsætter dit honorar, og du kan se de honorarer, som foreningen har indgået aftaler om.

Når du fastsætter dit honorar

Som selvstændig arbejder du for egen regning og risiko. Til gengæld får du selv glæde af et eventuelt overskud af din virksomhed.

Når du fastsætter honorar som selvstændig, skal det som minimum dække alt det, som almindelige lønmodtagere har inkluderet i deres løn. Det vil sige udgifter til pension, ferie, helligdage, sygdom, barns sygdom, efteruddannelse, barsel, administration og eventuelt perioder, hvor der ikke er opgaver og dermed heller ikke indtjening.

Derudover skal honoraret dække alle dine faste udgifter som erhvervsdrivende. Eksempelvis lokaleudgifter, forsikringer, supervision og administrationsudgifter.

Størrelsen af dit honorar afhænger blandt andet af, hvor mange timers arbejde det dækker. Når eksempelvis sælger en konfrontationstime eller behandlingstime til en klient, så er der typisk flere timers arbejde forbundet hermed. Honoraret skal både dække forberedelse, administrationstid, journalskrivning mv.

Læs mere om, hvad du skal tage højde for, når du lægger et budget for din forretning her.

Overvej pension, sikring ved sygdom og dagpenge

Husk at overveje pensionen! Læs mere om pension, når du er selvstændig her.
Husk også at overveje din sikring ved sygdom! Læs mere om sikring ved sygdom, når du er selvstændig her.
For information om dagpengeregler for selvstændige henviser vi til Akademikernes A-kasse.

Aftalte takster og honorarer

Der er enkelte eksempler på ydelser, hvor Dansk Psykolog Forening har aftalt faste honorarer. Dem kan du læse om herunder.

Praksisoverenskomsten

Der er fastsat honorarer for de ydelser, der ydes af psykologer med ydernummer under praksisoverenskomsten. Honorarerne findes i honorarbladet for privatpraksisområdet her.

Det socialt psykologiske samarbejde

Dansk Psykolog Forening og Kommunernes Landsforening har indgået aftale om et socialt psykologisk samarbejde med honorarer og blanketter for formidling af relevante helbredsmæssige, sociale og psykologiske oplysninger mellem kommuner og psykologer med henblik på at opnå den optimale sagsbehandling for klienterne.

Læs mere om samarbejdet og honorarerne her.

AC’s foredragstakster

Hovedorganisationen Akademikerne har fastsat minimumstakster, der gælder når akademikere, herunder psykologer, holder foredrag/forelæsninger inden for den offentlige sektor.

Honorarerne findes i Løn, takster og honorarer.

Udover honorarerne, der er trykt i Løn, takster og honorarer, bør du overveje aftale om særskilt honorering af udarbejdelse af skriftligt materiale og dækning af udgifter til det skriftlige materiale.

Konsulentaftale i staten

Aftalen gælder for psykologer, der efter aftale beskæftiges i enkelte timer ved Forsvarsministeriet, statsamterne eller Direktoratet for Kriminalforsorgen med henblik på at løse en eller flere konkrete sager uden i forvejen at være ansat på stedet. I reglen vil der med arbejdsgiver skulle aftales et nærmere antal timer i en periode.

Den gældende takst findes i Løn, takster og honorarer.

Børnesagkyndige psykologiske konsulenter

Aftalen gælder for psykologer, der er udpeget til børnesagkyndige for de kommunale børn- og ungeudvalg uden i forvejen at være ansat i statsforvaltningerne.

Den gældende takst findes i Løn, takster og honorarer.

Psykologiske konsulenter i Regionerne

Aftalen gælder for psykologer der efter aftale beskæftiges i enkelte timer med henblik på at yde bistand til løsning af en eller flere konkrete sager. I reglen vil der med arbejdsgiver skulle aftales et nærmere antal timer i en periode.
Aftalen kan kun benyttes, hvis psykologen ikke i forvejen er ansat i den pågældende Region, og hvis det på forhånd er aftalt, at det er denne aftale, der følges.

Den gældende takst findes i Løn, takster og honorarer

Psykologiske konsulenter i kommunerne

Aftalen gælder for psykologer der efter aftale beskæftiges i enkelte timer med henblik på at yde bistand til løsning af en eller flere konkrete sager. I reglen vil der med arbejdsgiver skulle aftales et nærmere antal timer i en periode.
Aftalen kan kun benyttes, hvis psykologen ikke i forvejen er ansat i den pågældende kommune, og hvis det på forhånd er aftalt, at det er denne aftale, der følges.

Den gældende takst findes i Løn, takster og honorarer.

Derfor kan foreningen ikke vejlede om konkrete honorar størrelser

Konkurrencelovgivningen sætter nogle helt klare begrænsninger for, hvad foreningen og de selvstændige psykologer uafhængigt af foreningen kan aftale med hinanden.

Ifølge konkurrencelovgivningen er det forbudt for virksomheder at indgå aftaler, der har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. Selvstændige psykologer har karakter af virksomheder i konkurrencelovens forstand og skal derfor på lige fod med andre virksomheder konkurrere og fastsætte deres egne priser.

Hvis to eller flere selvstændige psykologer går sammen om at aftale honorarstørrelser, vil det være en klar overtrædelse af konkurrencelovgivningen. Det vil også være en overtrædelse, hvis foreningen vejleder om timesatser, honorarprocenter og priser.

Derfor kan foreningen ikke foretage nogen handlinger, der lægger op til aftaler om honorarstørrelser, og derfor kan ingen psykologer i fællesskaber foretage sig handlinger, der lægger op til aftaler om honorarstørrelser.

Til gengæld må enhver selvstændig psykolog frit fastsætte sit honorar og indgå forhandlinger med samarbejdsparter om vilkår for samarbejdet.

Budget- og timeprisberegner

Få styr på indtægter og udgifter og hjælp til at fastsætte din timepris.

Brug Dansk Psykolog Forenings Budget- og timeprisberegner til selvstændige psykologer.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge