Tillidsrepræsentanten for psykologerne vil ofte, men ikke altid, være medlem af MED-udvalget. Her er repræsentation fra både medarbejder- og ledelsesside, og her er medbestemmelsen sat i system.

MED-udvalget består af 3-7 repræsentanter fra hver side, undtagelsesvist op til 9. Der skal ikke nødvendigvis være lige mange fra hver side, blot må antallet af ledelsesrepræsentanter ikke over-stige antallet af medarbejderrepræsentanter. Ledelsesrepræsentanterne er udpeget, medarbejder-repræsentanterne er valgt af de grupper, de repræsenterer. På store arbejdspladser kan der både være lokale udvalg og et hovedudvalg.

Medarbejderrepræsentationen skal baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. De 3 hovedorganisationer er LO (herunder HK og socialpædagoger), FTF (herunder lærere, sygeplejersker, børnehavepædagoger) og AC (herunder psykologer, jurister og økonomer, læger). (Rammeaftale om medbestemmelse og medindflydelse § 5, stk. 4)

I samarbejdsudvalget sker der følgende:

  • Ledelsen informerer om alle forhold af betydning for arbejds- og personaleforhold, bl.a. økonomi, påtænkte rationaliseringer, arbejdsomlægninger, omstruktureringer m.m.
  • Medarbejderrepræsentanterne informerer om, hvad der “rører sig” i personalet
  • Drøftelse af arbejds- og personaleforhold samt samarbejde og arbejdsmiljø generelt
  • Fastlæggelse af retningslinjer for arbejds- og personaleforhold (fx om kriterier for Ny løntillæg, kompetenceudvikling og videreuddannelse, hjemmearbejdspladser, rygepolitik, seniorordninger, det sociale kapitel, fraværspolitik …)

Bortset fra personsager er der næsten ikke noget, som ikke kan tages op til drøftelse i MED-udvalget (og samarbejdsudvalget). TR/SU-aftalen beskriver udvalgets opgave som at “modtage information og drøfte alle forhold af betydning for institutionens arbejds- og personaleforhold, herunder dens økonomiske stilling, større rationaliseringsforanstaltninger og arbejdsomlægninger og indførelse og brug af ny samt ændring af bestående teknologi”. Dertil kommer “at være medbestemmende ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelsen af institutionens arbejds- og personaleforhold”. Men det skal ikke opfattes som en udtømmende oplistning.

Der er ingen “kogebog” for, hvad man kan tage op i udvalget, og hvor enige man skal være, men det er tænkt som et organ med udstrakt medindflydelse og medbestemmelse og en stor åbenhed. Retningslinjer, som vedtages i MED-udvalget, skal der være enighed om, og de er bindende for både ledelse og medarbejdere, når de er vedtaget.

Det er en forudsætning for MED-udvalgets virksomhed, at der er et højt informationsniveau, og grundlaget er en gensidig informationsforpligtelse mellem ledere og medarbejdere.

Når psykologerne ikke altid er direkte repræsenteret i MED-udvalg, skyldes det, at der er en begrænsning på udvalgets størrelse, og at de mindre personalegrupper derfor ikke altid er direkte repræsenteret. Udvalget er dog forpligtet til at holde alle medarbejdergrupper informeret og inddrage de mindre personalegrupper i drøftelserne. Der kan oprettes et kontaktudvalg, som sikrer inddragelse af de grupper, som ikke er direkte repræsenteret i MED-udvalget.

Det siger sig selv, at det er en fordel at være direkte repræsenteret i udvalget, og i hvert fald bør psykologerne holde en tæt kontakt med repræsentanter for de øvrige organisationer på arbejdspladsen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge