NYT Supervision af egen og andre faggrupper niveau 2

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401311
 • Region Hovedstaden 
 • 16.9.2024 - 17.9.2024
 • 5.8.2024
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Underviser

Benedicte Schilling, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi, forfatter til flere bøger og artikler om systemisk supervision, rutineret supervisor, underviser og faglig inspirator i Danmark og England. Benedicte Schilling har efteruddannelse i både systemisk psykoterapi og familiebehandling samt i systemisk organisations- og managementpsykologi. E-mail: bs@schillingcts.com 

Formål
Formålet med kurset er, at styrke den erfarne psykologs praktiske supervisionskompetencer og sikkerhed i udførslen af supervisionsopgaver.
Kurset forudsætter, at du har deltaget på kurset 1: ”Supervision af egen og andre faggrupper”, da det bygger ovenpå de begreber, temaer, perspektiver og metoder, som der blev arbejdet med på et mere teoretisk niveau på kursus 1.
Kurset er deltagercentreret og tager udgangspunkt i de temaer, som du efter kursus 1 blev inspireret af/har behov for at sætte kritisk fokus på/reflektere over/få flere konkrete redskaber til og mere praksisnær sikkerhed i. Det præcise indhold på kursusdagene bestemmes derfor i stort omfang af det, som du og de øvrige deltagere bringer i spil fra egen praksis som supervisor. På kurset har vi tid og plads til at gå i dybden med de problemstillinger, som du og de øvrige deltagere arbejder med som afsæt for læring og inspiration på dagene.
Kurset, dialogerne og praksisinspirationerne fra de øvrige deltagere og underviser kan fungere som et led i din rejse med at opdage og bestemme din stil og opnå større bevidsthed om dig selv i den psykologiske rolle som supervisor.

Læringsmål
Målet er, at du efter kursusdagene oplever dig mere sikker i din supervisoropgave og -rolle og er endnu bedre klædt på til at løse dine konkrete supervisionsopgaver med egen og andre faggrupper i hverdagen. 

Under kurset udvikler du dine færdigheder og sikkerhed i

 1. At navigere praksisnært i supervisoropgaver, roller og funktioner: At kontrakte, tilrettelægge, tage kritisk stilling til og bestemme din specifikke supervisoropgave i de forskellige kontekster, som vi typisk inviteres af til at løse som supervisor. Øget bevidsthed om vilkår for at bruge de forskellige midler, vi har i redskabskassen, til at nå målet i en konkret supervisionsopgave. Herunder f.eks. medtænkning og inddragelse af viden om organisations- og teamkultur, trivsels- og tryghedsniveauer hos supervisanderne samt dit og supervisandernes samspil med ledelsen i forhold til konkret at gennemføre supervision.
 2. At etablere og vedligeholde arbejdsalliancen med supervisanden: Etablering og vedligeholdelse af samarbejde og relation i supervisionsforholdet i de vilkår og med det materiale, som vores alliance også spiller sammen med – herunder overføring-modoverføringsmateriale. Vanskeligheder. Hvis vi ikke kan nå hinanden i supervision – hvad kan vi så gøre? Kontrolfunktionen. Temaer om magt og afmagt og håndtering af sårbarheder.
 3. At styrke sikkerheden i dine interventioner som supervisor: At give dig overblik over og indblik i flere metodiske, pædagogiske greb og redskaber, der kan understøtte og styrke dine interventioner både, når supervision foregår i en gruppe og i individuel supervision. Analysere og reflektere over kreative muligheder og begrænsninger i valg af forskellige teknikker og metoder i supervision, individuelt og i grupper alt efter, hvilke behov supervisanden har på sin udviklingstrappe, og hvad de forskellige metoder kan.
 4. At facilitere og evaluere supervisandens progression: Hvordan du og supervisanden udarbejder lærings- udviklingsmål og bruger sådanne som guide for supervisionsdialogen og fokusfelter med supervisanden. Hvordan du sikrer, at der kommer det ud af supervisionen, som er formålet. Herunder, hvordan du håndterer det, hvis din supervisand ikke opnår progression.

Under kurset udvikler du dine kompetencer i:

 1. At reflektere over og fortløbende udvikle din egen supervisionskompetence og supervisorstil. Bl.a. i forhold til etablering af og vedligeholdelse af arbejdsalliancen.
 2. At øge din bevidsthed om styrker i din særlige måde at gribe din opgave som supervisor og opnå større sikkerhed i udførslen af supervisionsopgaver både med egen og andre faggrupper.
 3. At udvide din praksisnære pædagogiske og metodiske bevidsthed og kreative redskabskasse til at håndtere og facilitere progression hos din supervisand både i individuel supervision og i gruppebaserede supervisionsformer.

Målgruppe
Psykologer som har supervisionsopgaver i forhold til egen og/eller andre faggrupper. 
 
Kurset forudsætter deltagelse på kurset 1: ”Supervision af egen og andre faggrupper”. Det anbefales, at der går mindst 6 måneder mellem kurserne, så du har mulighed for at gøre dig konkrete erfaringer med supervision af egen og andre faggrupper ifølge de forståelser, der præsenteres på kursus 1.

Undervisningsform
Undervisningsformen på kurset er fælles erfaringsbaserede dialoger, refleksioner, analyser krydret med læringsmæssige input fra underviser og fra hinanden, som alle tager udgangspunkt i deltagernes egne konkrete praksiserfaringer med supervision.
Vi arbejder primært i plenum og med sidemandssnak, så alle hører og arbejder med i alting og kan tage læring heraf.
Du vil på kurset arbejde med udgangspunkt i din egen supervisionspraksis og erfaringer hermed. Der vil typisk ikke blive givet individuel supervision-på-supervision, men arbejdes med temaerne, som du problematiserer, reflekterer over og diskuterer, i plenum eller evt. i mindre arbejdsgrupper.
Det forventes, at du deltager engageret og aktivt på kurset, hvor kursusleder fungerer som katalysator, teoretisk og metodisk inspirator.

Temaer i kurset
Kurset har som udgangspunkt følgende overordnede temaer: 

 • Forhandling af og pædagogisk brug af en supervisionskontrakt
 • Undersøgelse af læringsbehovet, forhandling om og formulering af læringsmål og opmærksomhed på progression hos supervisanden jf. det supervisionsforløb, som finder sted
 • Valg af supervisionsmetoder og udvidet pædagogisk redskabskasse. Kritisk og kreativ refleksion over muligheder og begrænsninger i valg af forskellige metoder til supervision, individuelt og i grupper
 • Gruppepsykologiske og organisatoriske processer
 • Professionsudvikling: Kursistens egen udvikling fra psykolog til supervisor inklusive de positioneringstemaer, der kommer i spil i den forbindelse. 

Da deltagernes konkrete behov og læringsniveau i høj grad bestemmer indholdet, vil det enkelte kursus få et unikt indhold og form. Forud for kursusstart udsendes et mere detaljeret program til kursisterne.

Forberedelse/mellem kursusdage
Det forudsættes, at du læser de 5 førstnævnte artikler/kapitler fra litteraturlisten før kurset. 
Desuden forventes det, at du har tænkt over og beskrevet for dig selv mindst en udfordring/problemstilling/spørgsmål fra dit praktiske virke med supervision af egen eller andre faggrupper, som kan bruges til at berige og eksemplificere drøftelsen af temaer, som vi skal arbejde med på kurset i plenum og/eller i mindre grupper.  

Efter kurset
Det anbefales, at psykologerne i forbindelse med kurset eller efterfølgende finder sammen i mindre lærings-/inspirationsgrupper eller med deres eksisterende supervisionsgrupper og drøfter videre om de temaer, som drøftes, analyseres og udvikles på kurset.

Litteratur som forudsættes læst før kursusstart:
Litteraturen som forudsættes læst, kan hentes i "Mit DP" ca. 6 uger før kursets start:

1) Davys, Allyson & Liz Beddoe (2021):Best Practice in Professional Supervision: A Guide for the Helping Professions
London: Jessica Kingsley Publishers, 2021
Heri: Kapitel 8: Communication and Emotion in Supervision p. 173 - 192

2) Hewkins, Peter & Robin Shohet: Supervision in the Helping Professions
Open University Press, 2006
Heri: Kapitel 6: A Process Model of Supervision: The Seven-eyed Supervisor Model

3) Henderson, Penny: Supervisor Training: Issues Approaches, Karnac, 2009Heri: Kapitel 12: Proctor, Bridgid & Francesca Inskipp: Training for Group Supervision

4) Morrison, T.: Staff Supervision in Social Care; Making a Real Difference for Staff and Service Users, Pavillion Publishing, 2001Heri: Kapitel 5Promoting Reflective Practice in Supervision

5) Jakob Hassing Pedersen (red): Supervision i et organisatorisk perspektiv. Teoretisk og metodisk inspiration til bedre praksis. Dansk Psykologiserien. Dansk Psykologisk Forlag, 2016 Heri: Strøier, Vibe (2016): Organisationen banker stædigt på: Supervision som implementeringsbase for vilde problemer. p. 59 – 88.

Litteratur som kan læses efter kurset til egne videre studier:

6) Bernard, Hanine M. & Rodney K. Goodyear, Fundamentals of Clinical Supervision, Pearson, 2004Heri: Kapitel 4: Supervision Models p. 73 - 100 

7) Bjørch, Gertie Hammer: Den inkluderende PPR-Psykolog, Psykolog Nyt nr. 16, 2012

8) Campbell, Jane M.: Becoming An Effective Supervisor: A Workbook for Counselors and Psychotherapists, Routledge, 2000
Heri: Kapitel: How Does a Supervisor Plan for the First Session?

9) Morrison, T.: Staff Supervision in Social Care; making a Real Difference for Staff and Service Users, Pavillion Publishing, 2001Heri: Kapitel 7: Group Supervision

10) Molly-Søholm, Thorkild; Nikolaj Stegeager & Søren Willert: Systemisk ledelse: Teori og Praksis, Samfundslitteratur, 2012Heri: Benedicte Schilling: Supervision og ledelse p. 225-236

11) Watkins, C. Edward: Handbook of Psychotherapy Supervision, New York: John Wiley & Sons, Inc., 1997 Heri: Jannie M. Bernard: The Discrimination Model

Evaluering
Kurset evalueres af Dansk Psykolog Forening efter endt kursus. Kurset evalueres desuden af underviser ved en kort læringsrunde ved afslutningen af kurset.

Godkendt til
Kurset er godkendt til alle Specialistuddannelser på det tværgående modul 3.99 med 12 timer.

Om underviser

Benedicte Schilling, cand.psych., aut., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi, forfatter til flere bøger og artikler om systemisk supervision, rutineret supervisor, underviser og faglig inspirator i Danmark og England. Benedicte Schilling har efteruddannelse i både systemisk psykoterapi og familiebehandling samt i systemisk organisations- og managementpsykologi.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed

Den 16.- 17. september 2024.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer