Dansk Psykolog Forening forhandler overenskomster med stat, regioner og kommuner for at sikre offentligt ansatte psykologer rimelige løn- og arbejdsvilkår.

Gennem din tillidsrepræsentant kan du få indflydelse på dine lokale arbejdsforhold. Som eksempel kan nævnes kompetenceudvikling, arbejdsstedets indretning og diverse politikker for arbejdspladsen, fx lønpolitik.

Ansættelsesbevis

Et ansættelsesbevis er en kontrakt mellem dig og din arbejdsgiver. Både du og din arbejdsgiver skal underskrive beviset. En sådan kontrakt har du krav på hurtigst muligt og senest en måned efter din ansættelse.

Ansættelsesbeviset forpligter arbejdsgiveren til skriftligt at fortælle dig om vilkårene for dit ansættelsesforhold, hvis du er ansat mere end en måned og hvis din gennemsnitlige arbejdstid er på mindst 8 timer om ugen. Dette for at undgå tvivl om, hvad der er ret og pligt mellem dig og din arbejdsgiver.

Ansatte i den offentlige sektor er omfattet af AC´s overenskomst. Derfor er det ikke være nødvendigt, at alle punkterne fremgår af ansættelsesbeviset, idet en del af de anførte rettigheder findes i AC´s overenskomst.

Forskelsbehandling

Du skal i øvrigt være opmærksom på at du i din ansættelse, omkring dine løn- og ansættelsesvilkår, ved en evt. afsked, forflyttelse eller forfremmelse er omfattet af forskelsbehandlingsloven, som forbyder enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social og etnisk oprindelse.

Læs vores notat om loven.

Ansættelsesformer

Fuldtidsansat

Når du er fuldtidsansat, har du en normal arbejdstid, der er beregnet til gennemsnitlig 37 timer pr. uge. Det svarer til 160,33 time pr. måned.

Deltidsansat

Er du deltidsansat, er din normale arbejdstid beregnet på en ugentlig basis eller i gennemsnit over en ansættelsesperiode på op til et år. Arbejdstiden er lavere end den normale arbejdstid for en fuldtidsansat.
Læs mere om deltid og løn, autorisation, ferie mm.

Tidsbegrænset ansættelse

En tidsbegrænset ansættelse reguleres efter Lov om tidsbegrænset ansættelse. Lovens formål er at forbedre kvaliteten af en tidsbegrænset ansættelse. Der må ikke ske forskelsbehandling og rammerne for ansættelsen skal forhindre flere tidsbegrænsede ansættelsesforhold efter hinanden. Derudover har loven også til formål at forhindre, at en tidsbegrænset ansat diskrimineres i forhold til en fastansat. Eventuel forskelsbehandling i aflønning og rettigheder skal være begrundet i objektive forhold.

Hvis du bliver ansat i en tidsbegrænset ansættelse, har du og din ledelse aftalt en bestemt dato, hvor ansættelsen stopper. En sådan tidsbegrænsning skal fremgå af dit ansættelsesbrev/kontakt. Karakteristisk for et tidsbegrænset ansættelsesforhold er, at ansættelsen udløber til den aftalte dato, uden nogen opsigelse fra parterne side. Et tidsbegrænset ansættelsesforhold er ikke begrænset til en maksimal varighed.

Hvis du er ansat i en tidsbegrænset stilling, må den ikke forlænges, medmindre der er objektive forhold. Det kan eksempelvis være sygdom, barsel eller borgerligt ombud, men også forsinkelser i et aktuelt projekt kan være en begrundelse.

Ansættelse med løntilskud

Ved ansættelse i det offentlige er du omfattet af en overenskomst, undtagen når det handler om det lønmæssige. Der er lovgivet om, at timelønnen i offentlig jobtræning er ca. 100 kr. i timen, samtidig er der indkomstloft i ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere. Det betyder, at du ikke må tjene mere end dine dagpenge. Det betyder også, at din arbejdstid indrettes herefter. I praksis kommer du altså til at arbejde ca. 35 t./ uge, hvis du får højeste dagpengesats, og ca.29 t./uge, hvis du er på dimittendsats.

Bliver du ansat efter en overenskomst med en pensionsordning, skal du have pensionsbidrag. Pensionsbidraget i AC-overenskomster er i dag på 18,46 % i regioner, 18,63 % i kommuner og i staten 17,1 % af nettolønnen. Hvis du er ansat med løntilskud, skal arbejdsgiveren betale det samlede pensionsbidrag. Du betaler altså ikke selv til pensionen. Pensionsbidraget beregnes af den overenskomstmæssige løn, dvs. den løn, du ville have fået, hvis det var et ganske almindeligt job.

Og husk, at tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen, når du ansættes i job med løntilskud, også er din tillidsrepræsentan

Arbejdstid

Psykologer og andre akademikere ansat efter den fællesakademiske overenskomst i det offentlige har andre arbejdstidsbestemmelser end det, der er gældende for andre faggrupper.

Normalt arbejde
Efter overenskomsten er din arbejdstid på gennemsnitlig 37 timer ugentligt. Det er dig selv, der skal styre, at gennemsnittet ligger på 37 timer pr. uge. Hvis du en uge når over 37 timer, skal du afspadsere 1:1 på et andet tidspunkt. Det samme gør sig gældende, hvis du arbejder deltid på 30 timer.

Det ligger som en forudsætning, at den normale arbejdstid ligger mandag-fredag mellem kl. 8.00 – 17.00. Arbejdstidens placering aftales mellem dig og din leder. Hvis en væsentlig del af arbejdstiden ligger i tidsrummet uden for normal arbejdstid, bør det honoreres med en faktor større end 1:1. En enkelt lang arbejdsdag om ugen berettiger ikke i sig selv til anden honorering end 1:1. Hvis der er tale om fast arbejde uden for normal arbejdstid, skal der laves en lokal arbejdstidsaftale.

For akademikere gælder, at såvel ledelsen som medarbejderen skal udvise en vis fleksibilitet i forhold til placering af arbejdstid i konkrete situationer. Hvis du skal indgå i vagtordninger, kriseberedskab eller lignende, er det meget vigtigt, at arbejdstiden aftales forinden.

Merarbejde
Hvis du i en periode på minimum 4 uger, har så meget ekstra arbejde, at du ikke af dig selv kan holde gennemsnittet på 37 timer, skal du skriftligt gøre din leder opmærksom på, hvor mange ekstratimer du har i din opgørelse, og hvorfor det ekstra arbejde er opstået. Anerkender lederen ekstratimerne som merarbejde skal det kompenseres 1:1,5 enten ved afspadsering eller ved udbetaling, det vil sige din normale timeløn + 50 pct.
Du bør løbende holde din leder orienteret, hvis du oplever det vanskeligt at holde dig inden for de gennemsnitlige 37 timer, så lederen har mulighed for at afhjælpe problemet.

Det er ikke tilladt for ledelsen at planlægge merarbejde. Planlagt ekstra arbejde kan kun udføres efter særskilt aftale med organisationen om honorering.

Plustid
Hvis du ønsker det, kan du aftale at gå på plustid, det vil sige arbejde op til 42 timer om ugen. Det er helt frivilligt. Indgår du aftale om plustid, skal du have udstedt ny ansættelseskontrakt eller -brev, og lønnen sættes op til det antal timer, du vælger at arbejde på plustid.

Frivilligt ekstraarbejde (FEA)
En arbejdsgiver kan få behov for, at der udføres ekstra arbejde til løsning af konkrete opgaver. Det er altid frivilligt, om du vil sige ja til ekstra arbejde ud over de 37 timer. Hvis du vælger at sige ja, kan du ikke gå i gang, før der er indgået aftale med organisationen om honoreringen.

 

 

VIDSTE DU DET?
 • Et ansættelsesbevis skal indeholde oplysninger om:
  • Arbejdsgiverens og dit navn og adresse
  • Arbejdsstedets adresse og dit tjenestested
  • Din stillingsbetegnelse eller en beskrivelse af arbejdet
  • Starttidspunktet for din ansættelse, evt. sluttidspunkt ved midlertidig ansættelse
  • Ferierettigheder
  • Opsigelsesvarsler eller en henvisning til reglerne herom
  • Din løn samt pensionsbidraget
  • Din ugentlige arbejdstid og mødetidspunkter
  • Hvilke overenskomster eller aftaler, der regulerer dit ansættelsesforhold

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge