Konsulentstillinger

Special- og Chefkonsulent

Overenskomsten rummer muligheder for, at man kan blive ansat i andre stillingstyper end AC’s basisstillinger. De andre stillinger er som special- og chefkonsulent. Disse stillingstyper anvendes mest indenfor administrationsområdet.

Der er ikke en officiel beskrivelse af indholdet i en special- og chefkonsulentstilling. Almindeligvis vil der i en specialkonsulentstilling være opgaver på et højt specialiseringsniveau og i en chefkonsulentstilling et indgående faglig kendskab til et fagområde.

I forbindelse med stillingsopslag vil der ofte stå, hvis stillingen er en special- eller chefkonsulentstilling. Det er op til en lokal forhandling om, der skal oprettes en konsulentstilling og i givet fald hvilken konsulentstilling.

Løn

I overenskomsterne for hhv. stat, region og kommune er fastsat lønniveauer for disse stillinger. På statens område er der dog fastsat et interval, inden for hvilket der kan forhandles.
Herudover kan der forhandles kvalifikations- og/eller funktionstillæg.

Du kan læse nærmere i Løn, takster og honorarer.

Arbejdstid

Special- og chefkonsulenter har ligesom øvrige akademiske medarbejdere en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer og skal udføre arbejde ud over den almindelige arbejdstid, hvis det bliver pålagt.

Overenskomstens regler om merarbejde gælder derimod ikke for special- og chefkonsulenter. I stedet kan det eventuelle merarbejde honoreres en gang årligt med et engangstillæg.

På mange arbejdspladser vil special- og chefkonsulenter være omfattet af den lokale arbejdstidsaftale (flexordning).

Som special- og chefkonsulent kan du indgå en aftale om PLUS-tid, hvor den ugentlige arbejdstid bliver forhøjet. Den ugentlige arbejdstid kan maksimalt blive på 42 timer og lønnen forhøjes forholdsmæssigt.

Specialpsykolog

Som specialpsykolog er du ansat i regionerne, og du bliver indplaceret som på grundlønnen for specialkonsulenter. De øvrige vilkår om fx arbejdstid følger de samme regler, som gælder for psykologer, der ikke er ansat i en akademisk basisstilling.

Dansk Psykolog Forening har forhåndsaftaler for specialpsykologer med alle 5 regioner. Dem finder du her.

Dansk Psykolog Forening anbefaler, at:

  • du får en funktionsbeskrivelse
  • du undersøger hvilke arbejdstidsregler, der gælder på arbejdspladsen
  • du kontakter tillidsrepræsentanten/sekretariatet for en drøftelse af løn og forhandling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge