Supervisionsprocessens teori og metode (for TR og AMR)

TR / AMR kurser

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 400876
 • Region Hovedstaden 
 • 6.5.2024 - 29.5.2024
 • 15.4.2024
 • 4
 • -
 • Tilmeld

Undervisere

Anne Engholm Hedegaard, cand.psych., Ph.D., autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og supervisorgodkendt. Tidligere ansættelse som adjunkt, supervisor og leder ved Universitetsklinikken på Aalborg Universitet, aktuelt privatpraktiserende i Aarhus.
Pernille Holmboe, cand.psych. autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi, Tidligere ledende psykolog i Psykiatrien, Aabenraa, Specialpsykolog i Psykiatri. Selvstændig psykolog.

Formål

Formålet med dette kursus er at give dig den teoretiske ballast til at reflektere over og navigere i dine supervisionsopgaver, så du selvstændigt og som både ny eller erfaren supervisor kan tilrettelægge, udføre og evaluere supervisionsopgaver i forhold til psykologer og andre faggrupper.
På kurset arbejdes med centrale temaer og problemstillinger, der bidrager til, at du:

 • bliver fortrolig med de mest centrale temaer inden for supervisionsteori, -forskning og -praksisfelt;
 • kan relatere disse til din egen praksis/erfaringer
 • kan forholde dig til beslutninger, dilemmaer og udfordringer på et kvalificeret grundlag.

Hovedvægten lægges på almen supervisionsteori, ligesom der tages udgangspunkt i relationelle og udviklingspsykologiske aspekter, hvor der desuden knyttes an til psykodynamisk, systemisk/narrativ og kognitiv referenceramme.
Kurset tager udgangspunkt i supervision af psykoterapi og supervision af psykologer, men kurset er også relevant for dig, som superviserer andre faggrupper og andre opgaver.

Læringsmål  

Kurset vil give dig viden om supervisionsområdets væsentligste temaer og fænomener, og disses relevans for dit praktiske arbejde som supervisor.
Dette vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At træffe kvalificerede beslutninger som supervisor på baggrund af teori, forskning, litteratur og etiske overvejelser.
 • At strukturere supervisionsopgaver ud fra en supervisionskontrakt og en forståelse af kontekstens indvirkning.
 • At kvalificere supervisors fokusområder og rolle ift. supervisandens udviklingsproces.

Dette vil endvidere gøre dig i stand til (kompetencer):

 • At reflektere over supervisionsprocessen med inddragelse af supervisionsrelationen, gruppedynamikker og parallelprocesser.
 • At arbejde med feedback i supervisionsforløb, herunder evaluere egen og supervisanders indsats.

Målgruppe

Psykologer der forestår supervisionsopgaver og ønsker supervisorgodkendelse. Kurset er åbent for både nye og erfarne supervisorer.
Kurset tager udgangspunkt i supervision af psykoterapi og supervision af psykologer, men kurset er også relevant for dig, som superviserer andre faggrupper og andre opgaver.

Undervisningsform

Kurset vil bestå af oplæg, plenumdiskussioner og forskellige former for gruppearbejde. I gruppearbejdet vil der være mulighed for, at jeres forskellige teoretiske orienteringer og erfaringer fra forskellige praksisområder vil komme i spil og relateres til supervisionsfeltet.

Temaer i kurset

 • Supervision som selvstændigt fagområde med nabodiscipliner
 • Supervisionens ramme og kontrakt
 • Supervisors fokusområde og rolle i forhold til supervisandens udviklingsproces
 • Supervisionsrelationen - den gode og svære alliance samt parallelprocesser
 • At supervisere ud fra forskellige grundlagsteorier – fx narrativ, kognitiv, psykodynamisk
 • Gruppesupervision – gruppens struktur, gruppedynamikker
 • Evaluering og etik
 • Beslutninger inden opstart af supervisionsforløb

Forberedelse

Ca. 3 uger før kursusstart vil der komme mere info omkring forberedelse til kurset.

Efter kurset

Der udbydes et 20-timers praktisk kursus i ’Supervision af supervision’, der bygger oven på dette teoretiske kursus. På kurset ’Supervision af supervision’ trænes det praktiske supervisionsarbejde, hvorved den viden og de færdigheder, som du har erhvervet på teorikurset trænes i direkte supervisionsarbejde, så der opøves teori-praksis-integration.
Vær opmærksom på at tilmelde dig ’Supervision af supervision’ i god tid, da der er begrænsede pladser.
De to kurser dækker tilsammen ”supervisionsprocessens teori og metode”, 30 timer og ”supervision af supervision” 20 timer, som bl.a. kræves for at blive uddannet supervisor på specialistniveau.
Rækkefølgen af de to kurser er fleksibel og op til den enkelte kursusdeltagers ønsker og planlægning.

Litteratur

Litteraturlisten er under udarbejdelse og litteratur kan downloades fra "Mit DP" ca. 3 uger inden kursets start.

Evaluering

Midtvejs- og slutevaluering internt på kurset – foruden den obligatoriske evaluering, som gennemføres af DP efter kurset.

Godkendt til

Fælles krav til alle supervisoruddannelserne: 19.2.4., 30 timer.
Der udbydes et 20-timers praktisk kursus i ’Supervision af supervision’ foruden dette teoretiske kursus. På kurset ’Supervision af supervision’ trænes det praktiske supervisionsarbejde. De to kurser dækker tilsammen ”supervisionsprocessens teori og metode”, 30 timer og ”supervision af supervision” 20 timer, som bl.a. kræves for at blive uddannet supervisor på specialistniveau. Rækkefølgen af de to kurser er fleksibel og op til den enkelte kursusdeltagers ønsker og planlægning.

Om underviserne

Anne Engholm Hedegaard, cand.psych., Ph.D., autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og supervisorgodkendt. Tidligere ansættelse som adjunkt, supervisor og leder ved Universitetsklinikken på Aalborg Universitet, aktuelt privatpraktiserende i Aarhus.

Afventer billede af Pernille Holmboe
Pernille Holmboe, cand.psych. autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi. Tidligere ledende psykolog i Psykiatrien, Aabenraa, Specialpsykolog i psykiatri. Selvstændig psykolog.

Praktiske informationer

Sted
Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed
6.-8. maj og 28.-29. maj 2024
Dag 1. og 4. kl. 10.00-17.00 og dag 2., 3. og 5. kl. 9.00-16.00.
Varighed: 30 timer.

Pris
Det er gratis for TRer og AMR'er at deltage

Anbefaling
Max et meritgivende kursus pr. år.

Afbud
Er du blevet forhindret, skal du afmelde dig via 
MitDP hurtigst muligt

OPTAGELSESKRITERIERBemærk, at bestyrelsen har besluttet nogle optagelseskriterier, som du som TR/TR suppleant vil blive spurgt nærmer ind til i tilmeldingsflowet. For at komme i betragtning til meritgivende kurser skal du have gennemført DPs velkomstkursus, 2 AC TR kurser, endvidere skal du have varetaget hvervet som TR/TR suppleant i minimum 2 år forinden. 

Er du AMR'er skal have gennemført kurset det psykiske arbejdsmiljø, stress og trivsel udbudt hos AC, samt at du enten har været AMR'er/AMR suppleant i minimum 2 år. Du vil blive spurgt nærmer ind til det i tilmeldingsflowet.

TR/AMR'er vil have 1. prioritet frem til 29. januar 2024. Herefter vil pladserne blive fordelt efter først "til-mølleprincippet" såfremt der er flere ansøgere end pladser.